Inhoud

Doelgroep: Docenten (in opleiding)Label INSCHRIJVEN BLAUW
Duur training: 4 dagen

Docent zijn is een vak op zich.
Deze docententraining heeft als doel jou als (startend) docent op dit gebied kennis en vaardigheden bij te brengen, zoals onderwijskunde, didactiek, onderwijs psychologie, groepsprocessen, communicatie en coaching, beoordelen, klassenmanagement, studentvolgsysteem en ICT.

De brancheorganisatie Provoet heeft in haar kwaliteitsbeleid eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van docenten, die eisen zijn:

 • Vakinhoudelijk deskundig
 • Pedagogisch didactisch handelen
 • Groepsdynamica 
 • Professionaliteit

De onderdelen pedagogisch didactisch handelen en groepsdynamica en professionaliteit zullen in deze cursus behandeld worden.
De cursus voldoet aan de huidige eisen voor erkenning door Provoet. Deelnemers kunnen zich registreren bij Provoet.

Pedagogisch didactisch handelen

 • Volgt een curriculum en lesplannen in een reeks en zet daarbij verschillende leermethoden in.
 • Kent de doelgroep en sluit daar goed op aan tijdens de lessen en met opdrachten.
 • Hanteert diverse methodische en didactische aanpakken (onder andere leerstijlen), is creatief in het inzetten van werkvormen en maakt effectief gebruik van (digitale) hulpmiddelen.
 • Structureert informatie, ideeën, meningen, standpunten en besluiten en brengt dit in begrijpelijke taal over aan anderen.
 • Kan de theorie verbinden aan de praktijk           
  • haalt de theorie erbij tijdens de praktijklessen; 
  • activeert om zelf de koppeling te maken tussen theorie en praktijk
  • geeft handvatten mee hoe het geleerde te implementeren.

Groepsdynamica

 • Heeft inzicht in groepsprocessen en handelt hiernaar.
 • Kan goed omgaan met machtsverhoudingen (overwicht versus gelijkwaardigheid)
 • Creëert een prettig leerklimaat waarin de cursisten zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen.
 • Is in staat om snel het vertrouwen van de groep te krijgen.
 • Achterhaalt onuitgesproken informatie, relevante gevoelens, behoeften, belangen en gedachten van anderen.
 • Buigt een negatieve sfeer om tot een prettige en werkbare sfeer.
 • Kan goed overweg met een gedifferentieerde groep cursisten met verschillende leerbehoeften.
 • Hanteert een goed evenwicht tussen het ingaan op reacties van de cursisten enerzijds en het vasthouden aan het lesplan anderzijds.

Online lesgeven

De laatste lesdag gaat over online lesgeven, iets wat steeds vaker voorkomt maar wel een andere aanpak vereist.

Deze dag kan ook als bijscholing worden gevolgd door docenten die al eerder de training hebben gevolgd.

Docent is Erna van de Fliert, Lerarenopleiding, universiteit en meer dan 35 jaar ervaring in het onderwijs.

Data
2023-2024 data dag tijd
Docent competent 2-11, 16-11, 30-11, 14-12 do 9.30-15.30
 
Kosten
2023-2024 lesgeld lesmateriaal
Docent competent 995,-   inclusief 
Onderwijs

Opzet van de cursus

Lesdagen: 3 dagen 
Huiswerk: voorbereiden, praktijk oefenen, portfolio maken

Dag 1 ochtend: Pedagogisch didactisch handelen
Onderwerpen:

 • Didactiek: Beginsituatie, doelgroep, tijdsplanning, didactische werkvormen en methoden en (digitale) hulpmiddelen
 • Ontwerpen van lesprogramma en maken van lesplannen met PDCA
 • Inhoud van kwalificatiedossier vertalen naar lesinhoud
 • Afstemmen van de lesinhoud op de doelgroep

Doel:
Je leert hoe je een goed gestructureerd lesprogramma maakt en onderhoud, aansluitend op het kwalificatiedossier, passend bij je doelgroep en volgens didactische principes.

Dag 1 middag: Pedagogisch didactisch handelen
Onderwerpen:

 • Doelen stellen mbt kennis, vaardigheden en attitudes
 • Leren, leerstijlen en leerstrategieën
 • Differentiatie
 • Klassenmanagement

Doel:
Je leert hoe je de theorie van didactiek in de praktijk toepast.
Je leert hoe je de kennis overbrengt, vaardigheden aanleert en attitudes bespreekbaar maakt.
Je leert hoe je beroepstaken opsplits in kennis- vaardigheid en attitude doelen.
Je leert hoe je in je lesaanbod maatwerk kunt leveren.
Je leert goed voorbereid voor de klas te komen.

Dag 2 ochtend: Onderwijs psychologie en groepsdynamica
Onderwerpen:

 • Onderwijspsychologie
 • Groepsdynamica
 • Communicatie (stijlen)
 • Theorie van begeleiding en coaching

Doel:
je leert over (verschillen in) individueel gedrag en groepsgedrag.
Je leert hoe individueel gedrag en groepsprocessen invloed kunnen hebben op de les, hoe je die kunt beïnvloeden.
Je leert welke communicatiestijlen enr zijn en hoe je die kunt toepassen. 


Dag 2 middag: Onderwijs psychologie en groepsdynamica
Onderwerpen:

 • Spreek en gespreksvaardigheden
 • Doelen stellen gedrag
 • Omgang met collega’s (intervisie, collegiale visitatie)
 • Professionaliteit

Doel:
Je leert diverse spreek en gespreksvaardigheden nodig om te kunnen lesgeven en gesprekken met studenten te houden
Je leert technieken om gedragsverandering in gang te zetten
Je leert hoe de omgang met collegae (positieve) invloed kan hebben om eigen functioneren
Je leert hoe de eigen professionaliteit te onderhouden

Dag 3: Praktijk van het lesgeven
Onderwerpen:

 • Observeren en beoordelen
 • Reflectie, feedback en evaluatie
 • Lesgeven

Doel:
Je leert over observeren.
Je leert over resultaatgericht of procesgericht beoordelen, over verschillen in formatief en summatief beoordelen en over toetsvormen
Je leert hoe je zelfreflectie, feedback en evaluatie vormgeeft.
Je voert uit wat je geleerd hebt in een zelf opgestelde les, deze wordt geobserveerd en besproken.

 

Dag 4: Online lesgeven

Onderwerpen:

 • E-learning
 • Webinar
 • Meet / teams / zoom
 • Software
 • Begeleiding en toetsing

Doel:
Je maakt kennis met alternatieve werkvormen.
Je leert gebruik maken van online software.
Je leert hoe je de controle en begeleiding regelt op afstand.

 
Examen

Het examen bestaat uit de beoordeling van het gemaakte portfolio en de beoordeling van een les.

Als beide onderdelen voldoende zijn ontvang je het certificaat.