Privacyverklaring Amice Opleidingscentrum

Bij Amice Opleidingscentrum wordt gewerkt met persoonsgegevens van studenten, modellen medewerkers en partners.
Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de studenten voor het goed uitvoeren van de onderwijs en examen taken. De student moet erop kunnen vertrouwen dat de school zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

In deze tijd gaat ook de school mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale werkomgeving stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Amice is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Het management speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.

Amice opleidingscentrum geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen en gegevensverzamelingen van de school.
Dit privacybeleid is in lijn met het algemene beleid van de school en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens
Amice is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
• Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) , vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
( http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-03-10 en https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg )

Uitgangspunten
Amice gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Amice houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

UItgangspunt en doel
Amice zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Minimale dataverzameling
Amice verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De school streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Vertrouwelijkheid
Amice gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de school voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de school afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De school controleert deze afspraken jaarlijks.

Toepassing
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken student zoveel mogelijk beperkt.

Naar proportie
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel.

Rechten van betrokkenen
Amice honoreert de rechten van betrokkenen.

Privacyrechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).
Als je wilt weten welke persoonsgegevens Amice van jou verwerkt, met welk doel en aan welke organisaties gegevens worden verstrekt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
Amice behandelt je verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een (aanvullend) verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Recht op vergetelheid
In bepaalde gevallen kunnen alle persoonsgegevens verwijderd worden, mits er geen wettelijke bewaartermijn is. (zie Autoriteit Persoonsgegevens: recht op vergetelheid)

Klachten
De Autoriteit Persoonsgegevens is de instantie waar een klacht ingediend kan worden over de omgang met persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld door de directie
D.S. van Wassenberg